Latar Belakang NAPIC

NAPIC merupakan akronim kepada National Property Information Centre atau Pusat Maklumat Harta Tanah Negara. NAPIC ditubuhkan atas gesaan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) yang berkehendakkan sebuah pusat maklumat harta tanah ditubuhkan bagi tujuan memantau pertumbuhan industri harta tanah di seluruh negara.

Pada bulan Mei 1999, Parlimen telah meluluskan pindaan kepada Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 yang membolehkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) menubuh dan menyelenggara sebuah pusat maklumat harta tanah di bawah kawal selia dan tanggungjawab Ketua Pengarah Penilaian. Selaras dengan pindaan Akta tersebut, Kaedah-kaedah Penilaian dan Perkhidmatan Harta telah dipinda dan diwartakan pada 9 September 1999. NAPIC memulakan operasinya diseluruh negara pada 1 Oktober 1999.


Objektif

Objektif NAPIC ialah untuk menyediakan maklumat yang tepat, komprehensif dan menepati masa berkaitan dengan permintaan dan penawaran pasaran harta tanah dalam negara kepada agensi kerajaan, para pemaju harta tanah dan semua pihak yang berkaitan dengan industri harta tanah.

Visi

Visi NAPIC adalah untuk menjadi sumber utama data yang berkualiti dan menjadi autoriti berkenaan informasi pasaran harta tanah negara. Visi ini selaras dengan visi korporat JPPH untuk menjadi sebuah organisasi penilaian bertaraf dunia.

Kenyataan Misi

  • Sentiasa membekal data harta tanah yang komprehensif, berkualiti dan terkini;
  • Sentiasa mengeluarkan produk yang menepati masa dan relevan untuk memenuhi keperluan industri harta tanah dan
  • Sentiasa memberi gambaran yang sebenar tentang permintaan dan penawaran harta tanah.

Peranan

  • Mengumpul data tentang permintaan dan penawaran harta tanah daripada pelbagai pihak.
  • Membangun dan menyelenggara pangkalan data harta tanah negara.
  • Membekal data yang tepat, komprehensif dan menepati masa kepada agensi kerajaan dan pihak yang terlibat dalam industri harta tanah.
  • Mengeluarkan penerbitan informasi harta tanah secara berkala.
  • Menasihati kerajaan tentang pembangunan dan perkembangan industri harta tanah negara.
  • Meningkatkan tahap kefahaman awam tentang kepentingan data harta tanah kepada industri harta tanah negara.